Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Begravning

Som anhörig kan du få hjälp med planering inför en begravning. Begravningsbyrån hjälper till med att lösa praktiska frågor som till exempel köp av kista, urna och transporter. Tillsammans med prästen kan du prata om begravningsgudstjänstens innehåll och välja psalmer.

Kyrkliga handlingar räknas som allmänna sammankomster och är därför begränsade till Folkhälsomyndighetens rekommendation vad gäller antalet besökare, 20 st. Det är dock storleken på kyrka/kapell som avgör hur många personer som är lämpligt att inbjudas till begravningen. 


Begravningsgudstjänster i Lidköpings församling hålls i Hoppets kapell eller i någon av församlingens kyrkor. På södra kyrkogården finns ett mindre kapell, Ljusets kapell, som används för bisättning (tillfälle för de anhöriga att få se den avlidne och ta avsked), samt efter speciella önskemål för mindre begravningsgudstjänster. I detta kapell finns ingen orgel, endast piano.

Kontakt med begravningsbyrå

Anhöriga bestämmer själva i vilken utsträckning man vill anlita en begravningsbyrå. Byrån ska i sin tur meddela prisuppgifter och kostnadsförslag. Det är viktigt komma ihåg att begravningsbyråns representanter handlar på uppdrag av dödsboet. De agerar inte på egen hand.

Vill man ordna begravningen själv, kontaktar man Kyrkogården i Lidköping, tel. 0510-684 50, för att boka förrättningen, gravplats mm. Besök gärna Kyrkogårdens egen hemsida för mer information om detta.

Ofta är det bäst att vänta någon dag efter dödsfallet med att boka tid på begravningsbyrån. Då blir det lättare att orka ta emot information och fatta beslut. Men det går inte att vänta alltför länge.  Kroppen ska gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad, enligt begravningslagen. 

Minnesstund

I anslutning till begravningsgudstjänst eller minnesgudstjänst samlas anhöriga och vänner ofta till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i församlingshem eller i annan lokal. Det är ett tillfälle att minnas tillsammans och att samla sina intryck. Det kan ges möjlighet att läsa dikter och spela musik som kanske inte fick plats under akten i kyrkan. Många gånger deltar prästen och kan framföra ett tack å de anhörigas vägnar till dem som har deltagit samt läsa minnesadresser och blomsterhyllningar.

Församlingens lokaler upplåtes utan kostnad till församlingsbor som ordnar minnesstunden i egen regi. Minnesstunden kan bli kostsam om det är många gäster. Man bör känna sig fri att fundera igenom vilka möjligheter som finns för att minska kostnaderna. Det viktigaste med en minnesstund är att få möjlighet att samtala och minnas tillsammans med familj och vänner. Om anhöriga upplever att det är omöjligt att genomföra en minnesstund, avstår man från det.

Bårtäcken

Ett bårtäcke är en vävnad eller ett stycke broderat tyg som läggs över kistan under begravningsgudstjänsten. Bårtäcken finns för utlåning om man så önskar. Man kan också använda ett eget bårtäcke. På kyrkogårdsförvaltningens hemsida finns bilder på de bårtäcken du kan låna.

Transport

Dödsboet betalar transporten av kistan från sjukhus till den lokal där kyrkan tar hand om kistan inför begravningsgudstjänsten eller bisättningslokalen. Transporten av kistan från kyrka/kapell till begravningsplats och krematorium betalas av begravningsavgiften och är gratis för dödsboet. Kista och urna köper man vanligtvis hos en begravningsbyrå. Annons, blommor, och minnesstund är också exempel på sådant som ingår i dödsboets ansvar.

Kontakt med präst

Så snart prästen vet om att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med de närmast anhöriga. Tillsammans kommer man överens om var man ska träffas. Mötet kan ske i hemmet eller på prästens arbetsrum. Om det är långt geografiskt avstånd kan det hända att kontakten endast sker per telefon. Anhöriga är naturligtvis välkomna att själva ta den första kontakten med prästen.  Ibland finns det omständigheter som försvårar situationen för anhöriga. Då kan det vara bra att få en tidig kontakt med prästen. Församlingens kansli kan upplysa om namn och telefonnummer.

Musik och psalmer

Tillsammans med prästen väljer de anhöriga de psalmer som ska ingå i begravningsgudstjänsten. Övrig musik och sång kan också diskuteras med prästen och med kyrkomusikern.


Kyrkan tror och bekänner att Jesus Kristus genom sin död har burit människans död och genom sin uppståndelse segrat över döden och öppnat vägen till det eviga livet. I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som har dött åt Guds barmhärtighet. Vid begravningen kommer såväl sorgen och dödens allvar som hoppet och uppståndelsens ljus till uttryck. Den blir samtidigt en påminnelse för de som närvarar att själva fundera på livets frågor och dödens allvar. Den dubbelhet av död och liv, mörker och ljus som finns i varje människas liv och i korsets evangelium sätter sin prägel på begravningen, men sorgen och döden får en ny och annorlunda karaktär, när den bärs upp av uppståndelsen och den himmelska lovsången.

 

Detta ingår i begravningsavgiften

Alla folkbokförda i Sverige har rätt till de tjänster som räknas upp i begravningslagen:

För den som vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde ska huvudmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla

 • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år,
 • gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav,
 • transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser,
 • kremering,
 • lokal för förvaring och visning av stoftet, samt
 • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

(9 kap. 6 § begravningslagen)

Svenska kyrkans ansvar

Det som i samband med begravningsgudstjänsten utförs av präst, och diakon, musiker, kyrkvaktmästare med flera. Medlemmar i Svenska kyrkan betalar via kyrkoavgiften för detta:

 • Kontakt med sorgehuset 
 • Tacksägelse i samband med gudstjänst
 • Samtal med anhöriga inför begravningstalet
 • Information om och planering av begravningsgudstjänsten
 • Begravningsgudstjänsten
 • Processionsbärning då begravningsgudstjänsten avslutas ute på kyrkogården (bärning av kistan, lyft och sänkning av kistan i graven). 

Dessutom kan präst/diakon hjälpa till med

 • Utsjungning - andakt vid öppen kista
 • Visning
 • Råd kring barns deltagande
 • Utformning av annons
 • Närvaro vid minnesstund
 • Efter begravningen: Samtal bland annat i sorgegrupp/"Leva-vidare-grupp"

Detta ingår inte i begravningsavgiften

Förutom de tjänster som finansieras med begravningsavgiften tillkommer i de flesta fall ett antal utgifter som de anhöriga själva råder över. Dessa utgifter finansieras inte av begravningsavgiften och kostnaderna varierar från fall till fall. Det som dödsboet eller anhöriga ska bekosta:

 • Kista och svepning
 • Transport av kistlagt stoft från hem/sjukhus till anvisad lokal hos huvudman för förvaring och visning av stoftet.
 • Annonsering
 • Kistdekoration
 • Begravningsceremoni inklusive begravningsförrättare. Avliden som tillhört Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad för dödsboet.
 • Minnesstund
 • Urna
 • Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning
 • Skötsel av gravplats

Checklista för anhöriga

Detta kan anhöriga eller andra närstående själva göra i samband med begravningen:

 • Transportera den avlidne från sjukhuset till bisättningslokal och för vidare transport till huvudmannens lokal för förvaring och visning.
 • Förvara avliden i hemmet i väntan på kistläggning/avskedsceremoni/ gravsättning.
 • Välja eller tillverka kista och urna.
 • Ordna med svepdräkt och kistläggning.
 • Lägga mindre saker eller brev i kistan (tala först med huvudmannen).
 • Välja kyrka, kapell eller annan lokal för begravningsgudstjänst eller annan avskedsceremoni.
 • Formulera dödsannons.
 • Utforma begravningsceremoni (oftast tillsammans med präst eller annan begravningsförrättare).
 • Ordna med minnesstund.
 • Dekorera kista och lokal för avskedsceremoni.
 • Bära och transportera kista och urna.
 • Närvara vid kremering.
 • Sänka kista eller urna.
 • Strö aska på annan plats än begravningsplats (efter tillstånd från Länsstyrelsen).
 • Välja eller tillverka gravsten eller annan gravanordning.
 • Utsmycka gravplatsen.

Detta får anhöriga eller andra närstående inte göra:

 • Förvara aska i hemmet.
 • Dela aska (särskilda skäl för undantag finns).
 • Öppna grav på allmän begravningsplats.
 • Låta gravsätta utan gravsättningsintyg från Skatteverket.
 • Låta gravsätta utan tillstånd från gravrättsinnehavaren.
 • Gräva ner eller strö aska i minneslund.
 • Strö eller gräva ner aska på annan plats än begravningsplats utan tillstånd från länsstyrelsen.
 • Låta flytta gravsatt stoft eller aska (särskilda skäl för undantag finns).

Källor:

Kyrkoordningen
Begravningslagen 1990:1144
Om begravning, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, 2:a upplaga