Radon är en osynlig och luktfri gas som kan utgöra en allvarlig hälsorisk om det inte upptäcks i tid. Det är viktigt att förstå faran med radon och vidta åtgärder för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö. 

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i jorden och berggrunden. Den kan sippra in i byggnader genom bland annat sprickor i grunden och väggarna. När radongasen ackumuleras inomhus kan den nå farliga halter som ökar risken för lungcancer, särskilt om man andas in den under en längre tid.

Långvarig exponering för höga radonhalter är kopplad till en ökad risk för lungcancer. I själva verket är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Forskning från Strålsäkerhetsmyndigheten visar att omkring 500 personer drabbas av lungcancer varje år i Sverige på grund av förhöjda radonhalter. Det är därför väldigt viktigt att identifiera och hantera problemen med radon i ditt hem.

Radonmätning är den enda pålitliga metoden för att avgöra om din bostad har för höga radonhalter. Genom att genomföra en radonmätning kan du få en klar bild av radonhalten i ditt hem och vidta nödvändiga åtgärder om det behövs. Mätningen kan utföras med olika typer av mätdosor och det är rekommenderat att genomföra mätningen under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april) för att få ett representativt resultat.

Att mäta radon är ett steg mot att skapa en säker och hälsosam inomhusmiljö för dig och din familj. Genom att känna till radonhalten kan du vidta åtgärder för att minska risken för hälsoproblem och lungcancer. Det kan innebära att förbättra ventilationen, täta sprickor och håligheter, eller använda radontätande material vid renoveringar.

Att vara medveten om radon och dess potentiella faror är avgörande för att säkra din inomhusmiljö. Genom att genomföra en radonmätning kan du identifiera om ditt hem har för höga radonhalter och vidta lämpliga åtgärder för att skydda din hälsa och välbefinnande. Att agera förebyggande för att hantera risken med radon är ett ansvarsfullt steg mot att skapa en säker boendemiljö för dig och din familj.