Radon finns i varierande halter i nästan alla byggnader och runt omkring oss. Det kan finnas i marken, luften och vattnet. Det ändå sättet att upptäcka radon är att mäta.

Denna osynliga, luktfria och färglösa radioaktiva gas mäts i enheten becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m³). När radonhalterna blir höga i inomhusmiljöer kan det utgöra en hälsorisk och är faktiskt den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

Uppskattningsvis har cirka 400 000 bostäder i Sverige förhöjda halter av radon som överstiger de gällande gränsvärdena. När det kommer till bostäder kan den radioaktiva gasen härstamma från tre olika källor:

  1. Marken: Radon kan tränga upp från marken och spridas in i bostaden genom sprickor eller otätheter i byggnadens grund eller golv. Markradon är den främsta källan till radon i inomhusmiljöer.
  2. Byggnadsmaterial: Vissa byggnadsmaterial, såsom blåbetong, kan innehålla radium som över tid bryts ner och bildar radon. Om dessa material användes i konstruktionen av bostaden kan de bidra till förhöjda radonhalter.
  3. Dricksvatten:  När vattnet används i hushållet kan radon avdunsta och spridas i inomhusluften, vilket kan bidra till högre radonhalter.

Det är viktigt att vara medveten om dessa olika källor till radon och vidta åtgärder för att minska radonhalten i bostaden. Genom att genomföra regelbundna radonmätningar och vid behov utföra lämpliga åtgärder kan man skapa en säkrare och hälsosammare inomhusmiljö.

För att erhålla ett pålitligt resultat bör en radonmätning i bostaden genomföras under eldningssäsongen, vilket sträcker sig från oktober till april. En rekommenderad mätperiod är minst två månader. Det finns flera olika metoder tillgängliga för mätning av radon. En vanlig metod är att använda en särskild mätdosa. Det är en enkel process att utföra mätningen själv. Mätdosor kan beställas från auktoriserade företag och mätlaboratorier som är specialiserade på radonmätningar.

Om en radonmätning avslöjar förhöjda halter är det naturligtvis viktigt att vidta åtgärder. Men innan detta kan göras är det nödvändigt att undersöka källan till radon. För att utföra en noggrann analys av radonhalten på plats behöver en auktoriserad besiktningsman besöka ditt hem och genomföra en radonbesiktning. Genom att göra detta kan man fastställa exakt varifrån radonhalterna kommer och vidta lämpliga åtgärder baserat på de insamlade resultaten.

Relaterad information
Radon – Eine unsichtbare Gefahr
Was ist Radon?